1. Algemeen

Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Foot Care Ashley en de cliënt waarop Foot Care Ashley deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen Foot Care Ashley

Foot Care Ashley zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Foot Care Ashley zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.

3. Afspraken

  • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Foot Care Ashley melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Foot Care Ashley daarvoor € 22,50 ( indien van toepassing vermeerderd met de porto- en administratiekosten) aan de cliënt berekenen.
  • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Foot Care Ashley de verloren tijd inkorten op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft ongewijzigd.
  • Foot Care Ashley zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden dat zij Foot Care Ashley op de hoogte stellen.

4. ambulant

  • Indien een behandeling bij de klant thuis plaats vind i.v.m. ziek zijn, rolstoel gebonden of traplopen niet gaat, dient de klant te zorgen voor voldoende ruimte en faciliteiten die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de klant te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke werkomgeving. Indien de klant deze normen niet of onvoldoende nakomt is Foot Care Ashley gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening te brengen.
  •  Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

5. Betaling

Foot Care Ashley vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant of per pin te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

6. persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Foot Care Ashley voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Foot Care Ashley aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit een zorgpas. Foot Care Ashley neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Foot Care Ashley behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Foot Care Ashley zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. geheimhouding

Foot Care Ashley is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Foot Care Ashley verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Foot Care Ashley is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Foot Care Ashley is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

Foot Care Ashley geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de adviezen van Foot Care Ashley omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Foot Care Ashley zelf.

10. beschadiging en diefstal

Foot Care Ashley heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Foot Care Ashley meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien Foot Care Ashley en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal Foot Care Ashley de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Nog vragen?

Wanneer u na het lezen van de Algemene voorwaarden nog vragen heeft, neem dan contact met mij op.

Dit kan via info@footcareashley.nl of via het contact formulier hieronder.

Contact formulier